Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Tags: Radical Equations And Problem SolvingHow To Write Business Plan For StartupCourage Essay ConclusionGold Mine Business PlanMeta Analysis DissertationReality Programmer Essay

It is like a fuse or trigger that ignites a whole bundle of inflammable issues, scandalously questioning the existence of God in front of an audience of believers. Perhaps my saying outright that I am a partisan for a national language, Filipino, may outrage the postmodernists and cosmopolites among you—how can you say such a thing when you are speaking in English?

Or, as Senator Diokno once said, “English of a sort.” How If we cannot help but be interpellated by the sirens of the global market and transformed into exchangeable warm bodies, we can at least interrogate the conditions of our subordination—if only as a gesture of resistance by a nascent, irrepressible agency.

Marahil, napapahinahon ang bawat isa kung Ingles, ang wika ng dating kolonisador, ang wika ng globalisasyon ngayon, ang ating gagamitin.

Di ko lang tiyak kung maiging magkakaunawaan ang lahat sapagkat ang pagsasalin o translation, kalimitan, ang siyang nagbubunga ng karagdagang basag-gulo.

Sa pagagamit ng wika, mahahasa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagsasalita ng Filipino.

Kapag ginagamit parati ang wika, magiging matatag ang pundasyon ng mga salita na siyang magagamit sa pag-unawa sa maraming bagay tungkol sa ating mga Pilipino.

Ngunit ang pagbaling sa Ingles ay pagsuko lamang sa dominasyon ng kapangyarihang global sa ilalim ng kasalukuyang hegemon, ang Estados Unidos.

Ang makalulutas ng krisis, sa tingin ko, ay isang pakikisangkot sa nangyayaring labanang pampulitika at pang-ideolohya, laluna ang pakikibaka tungo sa tunay na kasarinlan at demokrasyang popular, sa gitna ng dominasyon ng mga mayayama’t makapangyarihang bansa sa Europa, Norte Amerika, Hapon, at iba pa.

Ang mga nakalimbag na akda, dula o anumang palabas o panoorin, at ang mga kuwentong naririnig tungkol sa ating mga Pilipino gamit ang wikang Filipino ay mas napahahalagahan dahil sa pagkakaroon ng sapat na pag-unawa rito.

Ito rin ang maaaring pag-ugatan ng damdaming pagkamakabayan at magsisilbing ningas ng pagmamahal sa ating bansa, sa ating pagka-Pilipino.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

The Latest from book-old2.ru ©