Business Plan Sa

Tags: Essay Of John F KennedyKaizen Case Study ToyotaSimpson Prize Winning EssaysTips On Writing A Great Thesis5 Page Essay OutlineBusiness Plan Financial Forecast TemplateWhat Do I Need To Write A Paper

Upang makakuha ng pondo mula sa bangko o mga investor, kailangan mong ipakita na nauunawaan mo ang bawat bahagi ng iyong negosyo at ang kakayahan nitong lumikha ng tubo.

Ang business plan ay hindi lamang isang bagay na ipapakita sa mga nagpapahiram at mga investor; kinakailangan din ito upang matulungan kang magplano para sa paglago at pag-unlad ng iyong negosyo.

Ang isang business plan ay nakasulat na dokumento na naglalarawan ng iyong negosyo, mga layunin at istratehiya nito, ang market kung saan nais mong magbenta, at ang iyong financial forecast.

Mahalaga ang business plan dahil tumutulong ito sa iyo na magkaroon ng makahulugang mithiin, makakuha ng pondo mula sa labas, sukatin ang iyong tagumpay, linawin ang kinakailangan sa operasyon ng pagtakbo at itatag ang resonableng financial forecast.

The plan goes on forever, meaning that you’re constantly tweaking it, because you’re regularly evaluating your business health, so the printed version is like a snapshot of what the plan was on the day that it was printed.

Specifically, it’s the time to review your progress on milestones and to compare your actuals against your financial projections.

Dapat isama sa iyong financial forecast ang sumusunod: Mahalaga ang mag-research upang maihambing ang iyong negosyo sa ibang maliliit na negosyo sa iyong industriya.

Hindi laging kailangan ang mga sumusunod na bahagi, pero maaaring pabutihin nito ang anumang business plan: Ikaw, ang entrepreneur, ang dapat na maghanda ng iyong business plan.

Kabilang sa ilang mga bagay na dapat mong ipaliwanag sa iyong plan: Maaari mo rin isama ang petsa ng pagrehistro/pag-incorporate ng negosyo, ang pangalan ng negosyo, ang address at kung paano makokontak.

Ang malakas na business plan ay may kasamang bahagi na naglalarawan ng mga ispesipikong gagawin mo upang i-promote at ibenta ang iyong mga produkto o serbisyo.

SHOW COMMENTS

Comments Business Plan Sa

The Latest from book-old2.ru ©